Ανακοίνωση για την θεματική εβδομάδα στα γυμνάσια

Δελτίο τύπου
08/02/2017
Σύλλογος Πολυτέκνων Θεσσαλονίκης | Οι Άγιοι Πάντες
Αρθρογραφία του Προέδρου κ. Ερωτόκριτου Θεοτοκάτου
03/03/2017

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ                                                Θεσσαλονίκη 8 Φεβρουαρίου 2017
ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
“ Ο Ι Α Γ Ι Ο Ι Π Α Ν Τ Ε Σ ”
Κουντουριώτου 21- 3ος όροφος τ.κ. 54625
Θεσσαλονίκη Τηλ.2310552-140 φαξ 552-821
email: agioipantes@gmail.com

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

 

Θεσσαλονίκη, 30 Ἰανουαρίου 2017

 

Περί τά τέλη τοῦ μηνός Δεκεμβρίου 2016 λάβαμε γνώση   τῆς ὑπ΄ ἀριθ. Φ20.1/220482/Δ2 Ἐγκυκλίου   τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας μέ ἡμερο- μηνία 23/12/2016, πού ἀφορᾶ στήν ὑλοποίηση τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας στά Γυμνάσια  τῆς χώρας  μέ τίτλο «Σῶμα καί Ταυτότητα». Ἡ ὑλοποίηση ἔχει χαρακτῆρα ὑποχρεωτικό, ἡ ἐγκύκλιος χαρακτηρίζεται μέ βαθμό προτεραιότητας «Ἐξαιρετικά Ἐπεῖγον» (γιατί ἆραγε;), ἡ δέ καταληκτική ἡμερομηνία ὑποβολῆς τοῦ Τελικοῦ Σχεδίου Ὑλοποίησης στούς Ὑπευ- θύνους Σχολικῶν Δραστηριοτήτων καί στόν Ἁρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικῆς Εὐθύνης εἶναι ἡ 10/2/2017.

Οἱ θεματικοί   ἄξονες   εἶναι 1) Διατροφή καί ποιότητα ζωῆς 2) Πρόληψη  ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων καί 3) Ἔμφυλες Ταυτότητες. Ἐνῶ οἱ δύο πρῶτοι ἄξονες εἶναι ἐξαιρετικά ἐνδιαφέροντες καί μποροῦν νά προσφέρουν  πάρα  πολλά  στούς  μαθητές,  καί  μόνο  ἀπό  τόν τίτλο  τοῦ γενικοῦ θέματος διακρίνεται ἀμέσως ποῦ τό Ὑπουργεῖο ἀποδίδει τή μέγιστη βαρύτητα αὐτῶν τῶν δράσεων γιά τήν ἐνημέρωση τῶν μαθητῶν, καθώς  καί τῶν γονέων τους. Εἶναι σαφές  ὅτι ἡ βαρύτητα πέφτει στόν τρίτο  θεματικό  ἄξονα  «Ἔμφυλες Ταυτότητες».  Ὁ  ἄξονας  αὐτός  περι- λαμβάνει μεταξύ ἄλλων καί τίς ὑποενότητες «Βιολογικό καί κοινωνικό φῦλο», «Ἀποδομώντας  τά ἔμφυλα στερεότυπα»  καί  «Ὁμοφοβία καί τρανφοβία στήν κοινωνία καί στό σχολεῖο».

Στούς προτεινόμενους ἀπό τό   ΙΕΠ φορεῖς, πού θά παράσχουν ὑποστή- ριξη στήν ὑλοποίηση τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας, περιλαμβάνεται ἕνας μεγάλος ἀριθμός Μ.Κ.Ο. πού  δραστηριοποιοῦνται σέ διάφορους τομεῖς (π.χ. ἀνθρώπινα δικαιώματα, οἰκολογία, ρατσισμός κ.ἄ). Ἔτσι ὅμως ἀνοίγει διάπλατα ὁ δρόμος γιά τήν εἴσοδο τῶν Μ.Κ.Ο, τῶν ποικίλων ἐπιδιώξεων καί ἀφανῶν σκοπῶν, καί στόν ἰδιαίτερα εὐαίσθητο χῶρο τῆς  ἐκπαίδευσης. Μεταξύ αὐτῶν πού προτείνονται γιά τά σχολεῖα τῆς Περιφ. Κεντρικῆς Μακεδονίας, συμπερι- λαμβάνεται καί  Μ.Κ.Ο πού ἐπαίρεται γιά τή  συνεργασία της  τό 2014 μέ  τήν Ὁμοφυλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ἑλλάδας (ΟΛΚΕ) καί τή συμμετοχή της τό 2015 στά «δημοφιλέστατα» ΛΟΑΤ φεστιβάλ Ὑπερηφάνειας τῆς Ἀθήνας καί τῆς Θεσσαλονίκης(ΛΟΑΤ:Λεσβίες-Ὁμοφυλόφιλοι-Ἀμφιφυλόφιλοι-Τρανσέξουαλ), σύμφωνα μέ πληροφόρηση πού ἀντλήθηκε ἀπό τήν ἱστοσελίδα της!

Λαμβάνοντας  ὑπόψη τά  παραπάνω,  θά  θέλαμε  νά  ἐκφράσουμε τούς ἔντονους προβληματισμούς μας:

 • Ἀλήθεια, ποιός ἔγκριτος ἐπιστήμονας μπορεῖ νά μᾶς δώσει τόν ὁρισμό τοῦ «κοινωνικοῦ  φύλου», γιά τό ὁποῖο καλοῦνται  κάποιοι νά μιλήσουν στούς μαθητές αὐτῆς τῆς ἡλικίας; Εἶναι σίγουρα οἱ  καθηγητές τῶν σχολείων ἤ οἱ προτεινόμενες Μ.Κ.Ο. ὡς συνεργαζόμενοι   φορεῖς, ἁρμόδιοι γιά κάτι τέτοιο;
 • Τί σημαίνει  «ἀποδομῶ  τά ἔμφυλα στερεότυπα»;  Εἶναι  ἄλλο  πράγμα ἐξετάζω διαχρονικά καί προσπαθῶ νά διευρύνω στή σκέψη τῶν μαθητῶν τό πλαίσιο τῶν ρόλων τῶν δύο φύλων καί ἄλλο πράγμα τό «ἀποδομῶ», δηλαδή κατακερματίζω καί καταστρέφω τήν ἔννοια καί τό περιεχόμενο πού ἔχει δώσει ὁ μαθητής στίς λέξεις «ἀγόρι» καί «κορίτσι» ἤ «ἄνδρας» καί «γυναίκα».
 • Εἶναι ἐμφανές ὅτι στό πλαίσιο τῶν ἐπιπλέον θεματικῶν πρός τούς γονεῖς, ὁ τρίτος ἄξονας πού ὁρίζει ἡ ἐγκύκλιος ἔχει στόχο νά διδάξει τήν καταστολή τῶν φαινομένων «ὁμοφοβίας καί τρανφοβίας στήν κοινωνία καί στό σχολεῖο» (αὐτό πάλι σημαίνει πώς δέν πρέπει οἱ μαθητές ἤ οἱ γονεῖς νά ἐκπλήσσονται καί νά προσπαθοῦν νά ἀντιδράσουν, ἄν κάποιο παιδί, συμμαθητής κ.ο.κ., δηλώσει κάτι διαφορετικό ἀπό αὐτό πού δείχνει καί διατρανώσει  τόν ὁμοφυλοφιλικό  σεξουαλικό  του προσανατολισμό). Ἐπιπλέον ὅμως στοχεύει καί στή δημιουργία κλίματος ἐκφοβισμοῦ σέ βάρος  ὅσων δέν ἀποδέχονται  τήν ὁμοφυλοφιλία  ὡς  ὀρθή ἐπιλογή.  Μέ ἁπλούστερα λόγια, ὅποιος ἐκφράσει τήν ἀνησυχία του γιά τή διαφυλική συμπεριφορά τοῦ παιδιοῦ του θά πρέπει νά χαρακτηρισθεῖ «ρατσιστής» καί «ὁμοφοβικός».
 • Αἰσθανόμαστε προσβεβλημένοι ὡς γονεῖς καί ὡς ἐπιστήμονες, γιατί μποροῦμε πιά νά διακρίνουμε μιά προσπάθεια μέ στόχο, δυστυχῶς, νά προκληθεῖ ἕνα καίριο πλῆγμα στόν ὀρθό καί ξεκάθαρο τρόπο σκέψης καί συμπεριφορᾶς τῶν νέων μας, πού θά μποροῦσε νά τούς βοηθήσει νά δημιουργήσουν ἀργότερα μιά ὑγιῆ οἰκογένεια.

Γιά ὅλους τούς παραπάνω λόγους, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ τήν ἄμεση ἀπόσυρση τοῦ 3ου  θεματικοῦ ἄξονα μέ τίτλο «Ἔμφυλες Ταυτότητες» ἤ  τουλάχιστον  τῶν  ὑποενοτήτων  «Βιολογικό  καί  κοινωνικό  φῦλο»,

«Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα» καί «Ὁμοφοβία καί τρανφοβία στήν κοινωνία καί στό σχολεῖο» ἀπό τό περιεχόμενο τῆς Θεματικῆς Ἑβδομάδας στά Γυμνάσια.

Ἐπιπλέον καλοῦμε τούς ἐκπαιδευτικούς ὅλων τῶν Γυμνασίων τῆς χώρας νά ἀκυρώσουν στήν πράξη τήν ὑλοποίηση ὁποιασδήποτε δράσης πού θά σχετίζεται μέ τίς  τρεῖς πιό πάνω ὑποενότητες. Νά ὑπερασπι- σθοῦν μέ κάθε τρόπο τήν ψυχοσωματική τους ἀκεραιότητα. Κανείς ἄς μή φανεῖ συνεργός στά ὕπουλα αὐτά παγκόσμια μηχανεύματα, πού στόχο τους ἔχουν τόν βιολογικό καί πνευματικό ἐκφυλισμό τοῦ ἀνθρώπινου εἴδους, ὥστε νά εἶναι εὔκολα χειραγωγήσιμο.

Ὅλοι μας μέ σωφροσύνη καί σύνεση ἄς ἀντισταθοῦμε. Δέν εἴμαστε οὔτε ρατσιστές, οὔτε φοβικοί. Λογικοί εἴμαστε. Ἄνθρωποι πού ἀκόμα δέν ἀπωλέσαμε τάς φρένας μας καί πού φοβόμαστε τόν Θεό. Γι’ αὐτό καί ὑπερασπιζόμαστε τήν εἰκόνα Του, πού λέγεται ἄνθρωπος.

Ὡς   Συντονιστικό   ὄργανο   τῶν   Ὀρθοδόξων   Σωματείων   τῆς ἁγιοτόκου πόλεως Θεσσαλονίκης καλοῦμε:

 • τή  διοίκηση  τῆς     Ἐκκλησίας  νά  ἀντιδράσει  συστηματικά, διαφωτίζοντας τούς πιστούς καί ἀναδεικνύοντας τόν δόλιο σκοπό πού ἐπιχειρεῖται μέσα ἀπό τή θεματική ἑβδομάδα.
 • τά κόμματα νά τοποθετηθοῦν ξεκάθαρα στό ζήτημα αὐτό
 • τούς  ἐκπαιδευτικούς     νά     ἀκυρώσουν     στήν     πράξη     τό ἐπιχειρούμενο ἀτόπημα
 • τούς γονεῖς   νά  διαμαρτυρηθοῦν  (γιά  τό  γεγονός   πώς   δέν ζητεῖται ἡ ἔγκρισή τους γιά τή συμμετοχή τῶν παιδιῶν τους στό πρόγραμμα) καί νά ἐνεργήσουν ἔγκαιρα καί ἀποφασιστικά.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Α. ΩΣ ΓΟΝΕΙΣ

 1. Ἐκφράζουμε ἄμεσα –  γιατί  τά  χρονικά  περιθώρια  εἶναι  πολύ στενά- τόν προβληματισμό μας γιά τόν τρίτο θεματικό ἄξονα τῆς ἐγκυκλίου στόν διευθυντή τοῦ σχολείου καί σέ ἕναν τουλάχιστον ἀκόμη καθηγητή τοῦ παιδιοῦ μας, ἀπό τόν ὁποῖο ἔχουμε τήν ἄνεση νά ζητοῦμε ἐνημέρωση .
 1. Ζητοῦμε νά μήν περιληφθοῦν οἱ ἐπίμαχες ὑποενότητες («Βιολογικό καί κοινωνικό φῦλο», «Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα» καί «Ὁμοφοβία καί τρανφοβία στήν κοινωνία καί στό σχολεῖο») στόν προγραμματισμό τῶν δράσεων τῆς θεματικῆς ἑβδομάδας.
 2. Τονίζουμε εὐγενικά ὅτι δέν ἔχουμε στόχο νά παρέμβουμε στήν ἐκπαιδευτική διαδικασία, ἀλλά νά προστατέψουμε, ὅπως δικαιού- μαστε,  τή  σωματική  καί  ψυχική  ὑγεία  τῶν  παιδιῶν  μας  καί ζητοῦμε σ’ αὐτό ἀρωγούς τούς καθηγητές τοῦ σχολείου.
 1. Παραδίδουμε τή σχετική ὑπεύθυνη δήλωση ἀπαλλαγῆς, ζητώντας νά ἔχουμε ἐνημέρωση τόσο γιά τόν προγραμματισμό καί τό τελικό  σχέδιο  ὑλοποίησης  ὅσο  καί  γιά  τή  γενικότερη ἐξέλιξη τοῦ θέματος (ἀπό τόν Διευθυντή ἤ τόν ὑπεύθυνο καθηγητή τοῦ τμήματος τοῦ παιδιοῦ).
 2. Κινητοποιοῦμε τόν Σύλλογο Γονέων καί Κηδεμόνων τοῦ Σχολείου μας, ὥστε νά κατανοήσουν τό μέγεθος τοῦ ἀτοπήματος πού ἐπιχειρεῖται. Προκαλοῦμε συζήτηση καί ἐκθέτουμε εὐθαρσῶς τίς ἀπόψεις μας

 

Β. ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

 1. Ζητοῦμε νά  συμμετέχουμε στή συντονιστική ὁμάδα -ἄν δέν ἔχει  ἤδη  συγκροτηθεῖ-ὥστε  νά  ἔχουμε  λόγο  στόν  προγραμματισμό.
 1. Ἐνημερώνουμε  τούς   συναδέλφους   μας   ἐκτενέστερα   γιά   τίς ἀπόψεις μας καί ζητοῦμε ὅσο τό  δυνατόν περισσότερες ὧρες ἀπό τή θεματική ἑβδομάδα νά μᾶς διατεθοῦν ἀτομικά, ὥστε νά δώσουμε ἐμεῖς τίς προεκτάσεις πού θέλουμε στά τμήματά μας. Τό δικαίωμα αὐτό μᾶς παρέχεται ἀπό τήν ἐγκύκλιο. (Ἀνατρέχουμε στό Φάκελο Ἐκπαιδευτικοῦ Ὑλικοῦ στή σελίδα τοῦ ΙΕΠ)
 2. Προτείνουμε δράσεις καί ὁμιλητές πού θά σχετίζονται μέ τούς ἄξονες «Διατροφή» καί «Πρόληψη ἐθισμοῦ καί ἐξαρτήσεων» καί οἱ ὁποῖες θά καλύψουν ὅσο τό δυνατόν περισσότερες ὧρες.
 3. Ὅταν κρίνουμε ὅτι κάποιοι συνάδελφοι ἐπιμένουν σέ λανθασμέ- νη πρόταση, ὑποβάλλουμε ἄμεσα ἄλλη πρόταση καί ζητοῦμε ψηφοφορία ἀπό τόν σύλλογο. Τό πρόγραμμα δέν ὑλοποιεῖται, ἄν δέν ἐγκριθεῖ ἀπό τόν σύλλογο διδασκόντων!
 4. Τό πιό βασικό: κάνουμε ΠΡΟΣΕΥΧΗ!

 

Για να κατεβάσετε το αρχείο για την δήλωση απαλλαγής από την θεματική εβδομάδα πατήστε εδώ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.