Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά πολυτεκνικής ιδιότητας σύμφωνα με το νόμο

 

Αρ. πρωτ. 166

Αθήνα, 17/4/2006

 

Προς Όλες τις

Πολυτεκνικές Οργανώσεις-Μέλη της ΑΣΠΕ

Εγκύκλιος αρ. 2

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

σε συνέχεια της προηγουμένης εγκυκλίου μας σας ενημερώνουμε για τις διατάξεις του νέου νόμου, ο οποίος ρυθμίζει, εκτός των άλλων ζητημάτων, και τα της πολυτεκνικής ιδιότητας και τον οποίο σας επισυνάπτουμε.

Ο νόμος με αριθμό 3454 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 75 Τεύχος Α της 7ης Απριλίου 2006 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσιεύσεώς του και ως εκ τούτου η πολυτεκνική ιδιότητα από την ημερομηνία αυτή (7-4-2006) αποδίδεται σε όσους έχουν τις προϋποθέσεις του νέου πλέον νόμου και βάσει των διατάξεων πλέον του νέου νόμου, αφού η διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/7-4-2006.

Έτσι βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3454/7-4-2006 τα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να προσκομίζουν για την αναγνώριση της πολυτεκνικής ιδιότητας, την οποία θα αποκτούν όσοι αναφέρονται στις τέσσερις περιπτώσεις της παραπάνω παραγράφου, είναι τα ακόλουθα:

-Α-
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΓΑΜΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΤΕΚΝΑ

 1. Συμπληρωμένη την μεγάλη οικογενειακή κατάσταση με όλα τα στοιχεία.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως ειδικού τύπου για τον ΟΓΑ.
 3. Ληξιαρχικές πράξεις γάμου των τέκνων, εφ’ όσον είναι έγγαμα.
 4. Για την περίπτωση μόνον που τα τέκνα έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υπερβεί το 25ο πρέπει να προσκομίσουν αναλόγως με την περίπτωση:
 • αναλυτικό πιστοποιητικό σπουδών ή
 • πιστοποιητικό στρατολογίας ότι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία ή
 • πιστοποιητικό της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι τυγχάνουν ανάπηρα ισοβίως με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για να μπορούν να συνυπολογισθούν, αφού πρέπει να «σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης», όπως ορίζει η παραπάνω διάταξη του νέου νόμου.

-Β-
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 4 ΤΕΚΝΑ ΑΠΟ ΔΥΟ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΓΑΜΟΥΣ

Δικαστική απόφαση ότι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων τους από τον προηγούμενο ή τους προηγούμενους γάμους τους.

Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου, που εξέδωσε την απόφαση, στο οποίο να πιστοποιείται ότι εκτός της συγκεκριμένης εκδοθείσης αποφάσεως δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. της υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί άλλη απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων του εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/τής και του/ης πρώην συζύγου του.

Σημειωτέον ότι στα τέκνα συνυπολογίζονται και τα νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τους.

Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση πρέπει να προσκομίζονται:

Πιστοποιητικό του Γραμματέως του οικείου Πρωτοδικείου που εξέδωσε την απόφαση διαζυγίου, στο οποίο να πιστοποιείται ότι δεν έχει μέχρι σήμερα (δηλ. της υποβολής της αιτήσεώς του για την αναγνώρισή του ως πολυτέκνου) εκδοθεί απόφαση περί γονικής μέριμνας και επιμελείας των τέκνων εκ του προηγουμένου γάμου του μεταξύ αυτού/τής και του/ης πρώην συζύγου του/ης.

Υπεύθυνη δήλωση του/της πρώην συζύγου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να δηλώνετε ποιος έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων.

Πιστοποιητικά των σχολείων, που φοιτούν τα τέκνα για το ποιός είναι ο κηδεμόνας των τέκνων.

-Γ-
ΓΟΝΕΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΖΥΓΟ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ/Η ΥΠΟΧΡΕΩΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Με την παραπάνω διάταξη αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος και ο γονέας, που είναι άνευ συζύγου και έχει τουλάχιστον τρία (3) τέκνα με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις για τα τέκνα δηλ.

α) ο/η χήρος/α

β) ή άγαμος μητέρα που έχει εκτός γάμου τρία (3) τέκνα που δεν έχουν

 αναγνωρισθεί.

 

Στις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να προσκομίζει όσα πιστοποιητικά

αναφέρονται στην περίπτωση Α και επί πλέον:

Ο/Η χήρος/α ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος συζύγου.

Η άγαμος μητέρα ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως όλων των τέκνων.

 

γ) Η έχουσα λάβει διαζύγιο πρέπει να προσκομίσει εκτός των πιστοποιητικών που αναφέρονται στην περίπτωση Α και επί πλέον:

Δικαστική απόφαση ότι έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων της.

Τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση Ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του πρώην συζύγου της για μη καταβολή διατροφής στα τέκνα του.

-Δ-
ΟΤΑΝ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΡΙΑ ΤΕΚΝΑ

Με τις ίδιες παραπάνω προϋποθέσεις για τα τέκνα αναγνωρίζεται ως πολύτεκνος, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα και ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως και ως εκ τούτου πρέπει να προσκομίσει:

 • Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην περίπτωση Α και επί πλέον
 • Πιστοποιητικό της Α΄/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής ότι έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

Δηλαδή δεν ισχύουν πλέον αναπηρίες με περιορισμένη χρονική διάρκεια (π.χ. 1 ή 2 ή 3 κλπ. έτη).

-Ε-
ΑΠΟΡΦΑΝΙΣΘΕΝΤΑ ΤΕΚΝΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ

Τα απορφανισθέντα τέκνα εφόσον είναι τουλάχιστον 2 και έχουν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, δηλ. μέχρι 23 ετών και άγαμα ή μέχρι 25 και σπουδάζουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή είναι ανάπηρα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.

-ΣΤ-
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολυτεκνική ιδιότητα θα αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) όπως ορίζει η νέα διάταξη του νόμου.

-Ζ-
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

Για τις περιπτώσεις των αναφερομένων στο άρθρο 5, εκτός βέβαια των Ελλήνων πολιτών, θα υπάρξει νέα ενημέρωσή σας αμέσως μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Αποφάσεως.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για την ΑΣΠΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Βασίλειος Θεοτοκάτος Ευάγγελος Παπαγιάννης

 

Για θεώρηση των πολυτεκνικών πάσο:

Η θεώρηση των πολυτεκνικών βιβλιαρίων είναι ετήσια και υποχρεωτική κάθε χρόνο. Για τη θεώρηση χρειάζονται τα εξής:

 • Το πάσο κάθε μέλους
 • Βεβαίωση σπουδών ή στρατού για τα παιδιά που έχουν κλείσει τα 23 έτη

Για έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας:

Το πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας έχει ισχύ 6 μηνών και εκδίδεται από την Α.Σ.Π.Ε. μόνο σε ψηφιακή μορφή. Για την έκδοση χρειάζονται τα εξής:

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου διμήνου
 • Τα πάσο θεωρημένα για το έτος
 • Αποστολή στο email μας την οικογενειακή κατάσταση και σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 3 με 4 εργάσιμες ημέρες

 

Title