ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Προσφορά Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΤΕ
24/09/2019
Ημέρα στήριξης της παραδοσιακής Ελληνικής οικογένειας
04/10/2019

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΠΛΙΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

1. Άρθρα 2, 6, 7, 8, 55 και 58 ν.3421/05 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302 Α), όπως ισχύει.
2. Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-2006 αποφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (ΦΕΚ 34 Β), όπως ισχύει.
3. Φ.429.1/10/150128/Σ.21/10-1-2006 απόφ. ΥΦΕΘΑ «Ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων ατόμων ειδικών κατηγοριών» (ΦΕΚ 61 Β), όπως ισχύει.

ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Όλοι οι αδελφοί από τέσσερα ή περισσότερα ζώντα αδέλφια.
2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία ή έχουν πεθάνει.
3. Ο πατέρας δύο ζώντων τέκνων.
4. Όσοι έχουν σύζυγο ανίκανη για κάθε εργασία.
5. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Όσοι γεννήθηκαν και διαμένουν έκτοτε μόνιμα στο εξωτερικό δύναται να απολυθούν μετά τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
6. Όσοι υπηρέτησαν ενόπλως με στρατιωτική ιδιότητα σε τακτικές Ένοπλες Δυνάμεις άλλου κράτους, πλην συμμαχικού ή μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών.
7. Όσοι μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού πέμπτου (35ου) έτους της ηλικίας τους, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση ή εγγράφονται σε μητρώα αρρένων ως αδήλωτοι, επειδή απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια λόγω γέννησής τους σε έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 1 του ν.3284/2004. ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΗ

 

 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΝΕΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. Όλοι οι αδελφοί από τρία ζώντα αδέλφια.
2. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία ή έχει συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ο) έτος της ηλικίας του ή διατελεί σε χηρεία.
3. Ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος θανόντος γονέα ή άγαμης μητέρας.
4. Ο πατέρας ενός ζώντος τέκνου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ειδικές διατάξεις καθορίζουν τις κατηγορίες, τις προϋποθέσεις, τις προθεσμίες και τα δικαιολογητικά για :
α. Το μόνο ή μεγαλύτερο γιο ή αδελφό προσώπου που απεβίωσε κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, με οποιαδήποτε ιδιότητα, στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στα Σώματα και εξαιτίας αυτής καθώς και όλους τους γιους ή αδελφούς προσώπου που απεβίωσε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας.
β. Όσους εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Όσοι επικαλούνται οικογενειακούς λόγους: Αίτηση και πιστοποιητικό Δήμου για στρατολογική χρήση ή Βεβαίωση Δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής, από τα οποία να προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όπου προϋπόθεση αποτελεί η ανικανότητα για κάθε εργασία απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο φερόμενος ως ανίκανος για κάθε εργασία δηλώνει ότι δεν ασκεί κάποιο επάγγελμα ή εργασία καθώς και τους λόγους υγείας που επικαλείται
2. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού: Αίτηση και πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή. Σε περίπτωση σπουδών στην Ελλάδα συνυποβάλλεται πιστοποιητικό σπουδών από την οικεία σχολή ή τις οικείες σχολές.
3. Η ένοπλη υπηρεσία αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του ξένου κράτους, από τα οποία προκύπτει η συνολική διάρκεια υπηρεσίας με στρατιωτική ιδιότητα, οι ημερομηνίες κατάταξης και απόλυσης, οι τυχόν ενδιάμεσες απολύσεις και επανακατατάξεις, καθώς και ο βαθμός και οι ειδικότητες που αποκτήθηκαν.
4. Ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας προκύπτει από έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Από τους στρατεύσιμους: Οποτεδήποτε μετά την αρχική πρόσκληση της κλάσης τους, εφόσον με τη μεταφορά τους στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν υπέχουν παραπέρα στρατιωτική υποχρέωση.
2. Από τους οπλίτες: Οποτεδήποτε μετά την κατάταξή τους. ΓΕΝΙΚΑ 1. Οι έφεδροι αξιωματικοί, οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οι επίκουροι αξιωματικοί εκπληρώνουν πλήρη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση.
2. Η υποβολή δικαιολογητικών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως, ή μέσω πληρεξουσίου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή

στο ΚΕΠ. Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή ξένου κράτους γίνονται δεκτά μόνο αν είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητα του περιεχομένου τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, ενώ αντίγραφα των ως άνω εγγράφων γίνονται δεκτά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α΄ 45).
3. Για περισσότερες πληροφορίες ή για την επίλυση τυχόν αποριών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικά κατά τις εργάσιμες ημέρες ή να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr). 4. Για θέματα αρμοδιότητας των Στρατολογικών Υπηρεσιών του Νομού Αττικής, λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες η Υπηρεσία Τηλεφωνικής Υποστήριξης Στρατολογικών Υπηρεσιών Αττικής (ΥΤΥΣΥΑ) στα τηλέφωνα: 2131501636, 2131501637 και 2131501638.

  Τηλέφωνο Διεύθυνσης Στρατολογικού :2310893976

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.