ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥΣ

Οδοντιατρικές εργασίες στα πλαίσια του πανεπιστημίου
03/04/2023
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 25 ΕΩΣ 39 ΕΤΩΝ
05/04/2023

Πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά έγγραφα

Ο νόμος υπ. αριθμ. 4727 (ΦΕΚ Α΄ 184/23-9-2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.», ορίζει στο άρθρο 15 ότι Ηλεκτρονικά ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς του δημόσιου τομέα και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες κατά την ηλεκτρονική διακίνησή τους. (Βλ. Παράρτημα Α).

Η ΑΣΠΕ έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο-εξουσιοδοτημένο φορέα προκειμένου να μπορεί να σφραγίζει ηλεκτρονικά το ΠΠΙ.

Η ηλεκτρονική σφραγίδα είναι ορατή στο ανθρώπινο μάτι με τη φράση «Σφραγισμένο Ψηφιακά – ΑΣΠΕ, ημερομηνία» (¨Έως 4/7/2022 η φράση της σφραγίδας ήταν: «Ψηφιακά Υπογραφέν από την ΑΣΠΕ, ημερομηνία, ώρα και τόπος») η οποία εμφανίζεται δίπλα στο λογότυπο της ΑΣΠΕ και χρησιμοποιώντας ο λήπτης το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader DC έχει τη δυνατότητα άμεσης επιβεβαίωσης της γνησιότητας του εγγράφου και της υπογραφής του από τον εκδότη. Οι σχετικές ενδείξεις είναι: «Signed and all signatures are valid» και «Document has not been modified since this signature was applied»

Επίσης, η ηλεκτρονική σφραγίδα φέρει ηλεκτρονική χρονοσήμανση, βάσει της οποίας θα ελέγχεται αυτόματα από τον παραλήπτη και η εγκυρότητα του πιστοποιητικού από πλευράς ημερομηνίας εκδόσεώς του.

 

Εκτύπωση ηλεκτρονικού εγγράφου

Σε περίπτωση που ζητείται από Δημόσιο ή άλλο Φορέα η εκτύπωση του πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας και η προσκόμισή του σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία επικύρωσης της εκτύπωσης ηλεκτρονικών Δημόσιων και Ιδιωτικών εγγράφων, όπως περιγράφεται στην Υπουργική Απόφαση με αριθμό 32256 (ΦΕΚ Β΄ 4651/8 Οκτωβρίου 2021), σύμφωνα με την οποία το φυσικό πρόσωπο που ζητεί από κάθε Διοικητική Αρχή ή ΚΕΠ ή Δικηγόρο την επικύρωση εκτύπωσης του ηλεκτρονικού Δημόσιου ή Ιδιωτικού εγγράφου, οφείλει να έχει αποστείλει προηγουμένως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του επικυρούντος το σχετικό έγγραφο.

Ο επικυρών ελέγχει αν το ηλεκτρονικό έγγραφο φέρει τα απαραίτητα στοιχεία, αντιπαραβάλλει το περιεχόμενό του με την εκτύπωση και επικυρώνει το σώμα του εγγράφου, όπως περιγράφεται κατωτέρω. (Βλ. Παράρτημα Β)

 

Στο έγγραφο του Γεν. Γραμματέα 46005 ΕΞ 2021 της 29/12/2021 πέραν των άλλων διευκρινήσεων δίδoνται οδηγίες στους φορείς του Δημοσίου να δέχονται έντυπα πιστοποιητικά μόνο στην περίπτωση δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική διαβίβαση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών. Περαιτέρω δίδει οδηγίες στα ΚΕΠ να κατευθύνουν τους πολίτες στην ηλεκτρονική διαβίβαση των ψηφιακά υπογεγραμμένων πιστοποιητικών στους διάφορους φορείς. Σημειώνουμε εδώ ότι με αυτή την οδηγία ορισμένα ΚΕΠ αρνούνται την εκτύπωση και επικύρωση των με ψηφιακή σφραγίδα εκδοθέντων ΠΠΙ αν δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος.

 

https://aspe.gr/25-%CF%83%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/451-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CE%BF%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CE%BA%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.